Friday, February 24, 2017

มอบของบริจาคให้กับโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง

วันนี้โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง มารับสิ่งของบริจาคที่พนักงานทิสโก้ และบุคคลอื่นๆ ภายนอก บริจาคมา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนร้อยละ 80 เป็นชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าเย้า มาจากจังหวัดทางภาคเหนือเป็นหลัก มีนักเรียนประมาณ  1,317 คน โรงเรียนนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลด้วย
Thursday, February 23, 2017

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสุวรรณ ศรีบุญเรือง ที่ชุมชนซอยพระเจน

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพที่ชุมชนซอยพระเจนให้กับนางสุวรรณ  ศรีบุญเรือง อาชีพขายอาหาร เป็นเตาแก๊สชุดใหญ่   ตู้กระจก  กระทะ  ถาดสแตนเลส  และซึ้ง+กระชอน รวมเป็นเงิน 5,310 บาท โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิและคุณธรรมนิตย์  เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ


Wednesday, February 15, 2017

ประชุมคณะทำงาน

วันนี้ที่มูลนิธิได้ประชุมคณะทำงานในเรื่องการเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมค่ะ 


Monday, February 06, 2017

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กหญิงชลดา ปิ่นทอง ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

มูลนิธิมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กหญิงชลดา  ปิ่นทอง ผู้ป่วยโรคลมชัก ไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลลให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยาง  ด้วยเหตุนี้มารดาของชลดาจึงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  ทุนรักษาพยาบาลที่มอบได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ 3 ลัง รวมเป็นเงิน  5,400 บาท ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอขอบคุณ ร.ต.หญิง ณัฐพร เยี่ยมฉวี นักสังคมสงเคราะห์ที่ประสานงานค่ะ นอกจากนี้มูลนิธิยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิด้วย คือ ทุนเพื่อการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ