Thursday, June 28, 2018

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางวิมลรัตน์ โพธิ์,ทองนางประภาพร ทับทิมเทศ

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 มูลนิธิฯ มอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางวิมลรัตน์ โพธิ์ทอง อายุ 51 ปี อาชีพขายชา กาแฟ และน้ำหวาน อาศัยอยู่ที่ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ มอบรถเข็นแบบมีหลังคา มีปีก 2 ข้าง มูลค่า 7,500 บาท และร่มแม่ค้าที่ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คัน

          จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปที่ซอยโปโล เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางประภาพร ทับทิมเทศ อายุ 51 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่ง มูลนิธิฯ มอบรถเข็ญแบบมีหลังคา มีปีก 2 ข้าง, ตู้กระจก, โต๊ะเหล็ก, เก้าอี้พลาสติก, หม้อ 2 หู, หม้อด้าม, กระทะเหล็ก และเขียง รวมมูลค่า 11,960 บาท และร่มแม่ค้าที่ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คัน มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ

Wednesday, June 27, 2018

มอบทุนการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

         มูลนิธิฯ  ขอขอบคุณ  คุณนิรันดร์  บริบูรณ์ศักดิ์  ผู้จัดการธนาคารทิสโก้  จำกัด  (มหาชน) สาขานครสวรรค์  และเจ้าหน้าที่สาขานครสวรรค์  เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน  18 โรงเรียน ประกอบด้วย 1)โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้  2)โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  3)โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต  4)โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม  5)โรงเรียนอนุบาลเมืองสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  6)โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  7)โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต  8)โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้  9)โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ  10)โรงเรียนนครสวรรค์  11)โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 12)โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม) 13)โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 14)โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยา 15)โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบฯ) 16)วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 17)วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 18)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จำนวน  208  ทุน
Friday, June 22, 2018

มอบทุนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

          มูลนิธิฯ  ขอขอบคุณ คุณสุรพล  ศรีวีระสกุล  ที่ปรึกษาธนาคารทิสโก้  จำกัด  (มหาชน) สาขาเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่สาขาเชียงใหม่  เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน  19  โรงเรียน ประกอบด้วย1)โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ  2)โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  3)โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดสิงห์วรมหาวิหาร  4)โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  5)โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  6)โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  7)โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  8)โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  9)โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 10)โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  11)วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  12)โรงเรียนหอพระ  13)วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  14)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 15)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  16)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่  17)มหาวิทยาลัยแม่โจ้  18)มหาวิทยาลัยราชฏัทเชียงใหม่ 19)สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  จำนวน  183  ทุนThursday, June 21, 2018

ร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียน "ทิสโก้ร่วมใจ 6"

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียน "ทิสโก้ร่วมใจ 6" ที่โรงเรียนบ้านจอหอ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มธนาคารทิสโก้ มีผู้บริหารของธนาคารทิสโก้มาร่วมงานหลายท่าน พร้อมกันนี้มูลนิธิฯได้นำหนังสือ ขนม และเครื่องเขียนที่ได้รับบริจาคนำมามอบให้กับโรงเรียนด้วย