Friday, November 30, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน1. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 2. โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 3. โรงเรียนบ้านละอูบ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 ทุน เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาที่เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชายานยนต์ สาขาวิชาช่างกำลังไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักเรียนจำนวน 777 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 55 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขา กะเหรี่ยงสกอ, กะเหรี่ยงโป, เผ่าม้ง, ละว้า เป็นต้น โดยอาศัยหอพักของวิทยาลัย เสียค่าใช้จ่ายเทอมละ 500 บาท (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) นักเรียนอยู่หอพัก ประมาณ 90 คน ระดับ ปวช. เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ระดับ ปวส. ค่าเทอมประมาณ 2,800-3,000 วิทยาลัยมีการออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านบนดอย แต่การตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียน ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ทางวิทยาลัยไม่สะดวกสมัครแบบออนไลน์เนื่องจากไฟฟ้าดับค่อนข้างบ่อยและเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีจำกัด

2. โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 14 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 160 คน ครูผู้สอนรวมบุคลกร จำนวน 14 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบนดอย มาอาศัยหอพัก นักเรียนหอพัก จำนวน 37 คน มีอาหารให้ทานฟรีทุกมื้อ นักเรียนบางส่วนอยู่หอพักคริสเตียน ซึ่งโรงเรียนได้มีรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง โรงเรียนไม่สะดวกการขอรับทุนแบบออนไลน์ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตจะเปิดให้นักเรียนใช้แค่วันเสาร์-อาทิตย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่มาก

3. โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 23 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 144 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 17 คน เรียนฟรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขา ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อาชีพทำไร่-ทำนา นักเรียนในพื้นที่มีที่ดินตนเอง แต่เป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โรงเรียนไม่สะดวกขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน๊ตและเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและมีจำนวนน้อย

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 3 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Thursday, November 29, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 2. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 3. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จำนวน 9 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ. 1 – ม. 3 มีนักเรียน 505 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 32 คน มีนักเรียนอยู่หอพัก 72 คน โรงเรียนไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ได้รับชุดนักเรียน อาหารกลางวัน โดยได้งบสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนให้นักเรียนห่อข้าวมา และโรงเรียนเตรียมกับข้าวให้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นชาวเขา อาศัยบนดอย ส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำ ครอบครัวแตกแยก สำหรับนักเรียนในพื้นที่ เดินทางโดยรถโดยสาร โรงเรียนมีการช่วยเหลือค่ารถโดยสาร โรงเรียนมีความพร้อมด้านอินเตอร์เน็ต และห้องคอมพิวเตอร์ จะทดลองสมัครขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ในปีนี้

2. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จำนวน 104 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ.1 – ม.3 มีนักเรียน 312 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร 27 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบนดอยซึ่งประกอบด้วย 5 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยงโปว์ กะเหรี่ยงสกอ ชาวไทยใหญ่ ชาวลั๊วะ และ ชาวพื้นเมือง ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน
เนื่องจากการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนต้องใช้เวลาหลายวัน นักเรียนจึงได้อาศัยหอพักที่ทางดรงเรียนจัดให้ โดยมีจำนวน 225 คนและได้รับอาหารฟรี 3 มื้อ นักเรียนทุนมูลนิธิฯ 90% ก็อาศัยหอพักของโรงเรียนเช่นกัน นักเรียนเรียนฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย โรงเรียนจะพยายามสมัครทางออนไลน์ถึงแม้อินเตอร์เน๊ตยังไม่เสถียรมากนัก

3. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จำนวน 36 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียน 1,600 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 70 คน โรงเรียนเก็บค่าใช้จ่าย ทุกระดับ เทอมละ 700 บาท เป็นค่าจ้างครูต่างประเทศ นักเรียนส่วนมากเป็นนักเรียนชาวเขาอาศัยบนดอย นักเรียนมาพักอาศัยหอพักของโรงเรียน จำนวน 113 คน โดยมีอาหารทาน 3 มื้อ เสียค่าใช้จ่ายเทอมละ 500 บาท เป็นค่าน้ำ-ค่าไฟ ครูแนะแนวยังไม่สะดวกการขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากอุปกรณ์ในการสแกนยังไม่มีความพร้อม

มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 3 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

ติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

          1.โรงเรียนบ้านห้วยทราย มีนักเรียนทุน จำนวน 23 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ.1 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 167 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร 16 คน โรงเรียนไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย มีหอพักให้นักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกล ซึ่งมีนักเรียนพักจำนวน 82 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวเขา ส่วนนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จะใช้การเดินเท้า หรือขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลัก โรงเรียนมีการเดินทางขึ้นไปบนดอยเพื่อแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนชาวเขาที่สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น มูลนิธิฯได้แนะนำครูแนะแนว หากมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แนบรูปถ่ายบ้านมาด้วย เพื่อให้กรรมการพิจารณาทุนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น และขอให้เขียนแสดงความคิดเห็นของครูให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการพิจารณาทุน โรงเรียนยังไม่พร้อมสมัครขอรับทุนแบบออนไลน์ เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า
          2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) มีนักเรียนทุนจำนวน 38 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อ.1 – ม.3 โรงเรียนก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีนักเรียนจำนวน 510 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร 40 คน มีนักเรียนอยู่หอพักนอน จำนวน 224 คน นักเรียนที่อยู่หอพัก มีอาหารฟรี 3 มื้อโดยทางโรงเรียนมีการทำเกษตร และเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เพื่อไว้ทำอาหาร โรงเรียนประสบปัญหานักเรียนไม่มีชื่อสกุล ทำให้ไม่สามารถเปิดบัญชีได้ มูลนิธิแนะนำให้เปิดบัญชีในชื่อโรงเรียนร่วมกับนักเรียน โรงเรียนสนใจการสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ในการนี้มูลนิธิฯยังได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนด้วย
  

          จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กหญิงนิภาวรรณ ปันทวัง นักเรียนชั้น ม.1โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีพี่น้อง 3 คน พี่ชาย 2 คน พี่ชายคนโตอายุ 16 ปีไม่ได้เรียนต่อ พี่ชายคนที่ 2 อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้นม.3 ส่วนนักเรียนทุนเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้าน แม่อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป พ่ออายุ 60 ปีอาชีพก่อสร้าง วันที่มูลนิธิฯเดินทางไปเยียมบ้านได้พบกับคุนยายของนักเรียนทุน และมูลนิธิฯได้มอบผ้าห่มให้จำนวน 4 ผืน พร้อมอาหารแห้ง 1 ถุง

Thursday, November 15, 2018

คุณวนิดา ไม้ประเสริฐ บริจาคเสื้อผ้า และชุดชั้นในสำหรับเด็ก

            มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณวนิดา ไม้ประเสริฐ  ที่บริจาคเสื้อผ้าสำหรับเด็กจำนวน 190 ชุด และชุดชั้นในสำหรับเด็ก จำนวน 200 ตัว ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป (รับมอบ 15 พฤศจิกายน 2561)Thursday, November 08, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาล 1. เด็กหญิง กนกพร วงศ์ศรีเผือก 2.นางสาว รัฐญา ยืนยั่ง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยอุดมสุข 21 แขวงสวนหลวง และโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล ให้กับผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. เด็กหญิง กนกพร วงศ์ศรีเผือกอายุ 12 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และใช้ยาฉีดอินซูลินต่อเนื่องเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล จำนวน 3 - 4 ครั้งต่อวัน มูลนิธิฯ มอบแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 12,240 บาท  โดยแบ่งมอบ 2 รอบ คือรอบแรกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รอบที่2 มอบในเดือนเมษายน 2562 อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังมอบตู้เย็นมินิบาร์ยี่ห้อ HITACHI ขนาด 1.7 คิว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 4,590 บาท สำหรับแช่อินซูลิน ซึ่งเดิมผู้ป่วยใช้กล่องโฟมใส่น้ำแข็งแช่เอาไว้ นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้ข้อมูลกับมูลนิธิฯ ว่า การแช่แบบนี้อุณหภูมิจะไม่คงที่อาจทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ มูลนิธิฯ จึงพิจารณาบริจาคให้เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมมูลค่า 16,830 บาท
2. นางสาว รัฐญา  ยืนยั่ง อายุ 32 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ต้องเช่าถังออกซิเจนที่ร้านอุปกรณ์การแพทย์ช่วยในขณะนอนหลับ  มูลนิธิฯ บริจาค จำนวน 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องอัดอากาศขยายหลอดคอ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย  Curasa CPAP , Best Fit 2 Nasal Mask Size S, White Filter Curasa มูลค่า 20,000 บาท  ซึ่งผู้ป่วยและญาติสมทบทุน 5,000 บาท
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญหลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น