Friday, November 29, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณธิดารัตน์ วงษา นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้ขอรับทุน ที่ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ทุนรักษาพยาบาลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาลเป็นเงินค่าเดินทางมาพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5,000 บาท และแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 15 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,650 บาท ให้ผู้ขอรับทุน เนื่องจากป่วยด้วยโรคเบาหวาน ซึ่งครอบครัวฐานะยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาได้ และไม่สามารถเดินทางมาตรวจรักษาตามแพทย์นัดที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องการขอรับบริจาคทุนรักษาพยาบาล เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและผู้ขอรับทุนจะรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

Monday, November 25, 2019

เยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามผลทุนการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา จำนวน 3 สถานศึกษา
1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้รับทุนการศึกษา 6 ทุน
2. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ได้รับทุนการศึกษา 38 ทุน
3. โรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้รับทุนการศึกษา 3 ทุน
ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุน
และมูลนิธิฯ ได้มอบเสื้อและของที่ระลึกให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน โดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนทุกสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามผลทุนการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา จำนวน 3 สถานศึกษา
1. โรงเรียนบ้านลำอีซู อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 19 ทุน
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 2 ทุน
3. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 64 ทุน
ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ติดตามสภาพความเป็นอยู่และลงเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุน
และมูลนิธิฯ ได้มอบเสื้อและของที่ระลึกให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน โดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนทุกสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี