Friday, January 24, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวหนูพิน นรชาญ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนางสาวหนูพิน นรชาญ อายุ 49 ปี อาชีพขายส้มตำและอาหารอีสาน กับสามี อายุ 56 ปี ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพขายส้มตำและอาหารอีสานมาแล้วเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยลูกค้าเป็นคนในชุมชนบริเวณพื้นที่นั้น ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า ผุพัง และผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อย มีค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่สูงอายุด้วย ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น, ถังแก๊ส, กระติก, ถาด, ร่มแม่ค้า, โต๊ะพับ, เก้าอี้, ตะแกรง, หม้อ, หวดนึ่งข้าว และตู้กระจก เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันเยี่ยมติดตามผลทุนประกอบอาชีพ นางสาวสมปอง พลธรรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยรามอินทรา 39 เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมติดตามผลทุนประกอบอาชีพของนางสาวสมปอง พลธรรม อาชีพขายข้าวเหนียวไก่ทอด หลังจากที่มูลนิธิฯ ได้มอบรถเข็นแบบมีหลังคา, เตาแก๊สพร้อมชุดและถังแก๊ส, ตัวหนีบ, ถาด, กระชอน, ตู้โชว์กระจก, ตู้แช่กระจก, กระทะ, กะละมัง, กระติก, เก้าอี้, โต๊ะพับ และหวดนึ่งข้าว เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์ ทำให้ครอบครัวผู้รับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ


Thursday, January 23, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอรับทุน เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 24 ห่อ, กระดาษชำระ จำนวน 2 ห่อ และค่าเดินทางไปพบแพทย์ จำนวน 1,800 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอรับทุน เป็นรถเข็นสำหรับเด็กพิการทางสมอง เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลที่เหมาะสม
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

รับมอบเงินบริจาค บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจำนวน 917,965 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ และคุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นผู้มอบ โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
รับมอบโดยคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด

Monday, January 20, 2020

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 และพิจารณางบประมาณสำหรับปี 2563
ขอขอบพระคุณประธานมูลนิธิฯ และกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ส่งของขวัญ ของเล่น และขนม สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และ 7 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งของขวัญ ของเล่น และขนม สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ
ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง จ.น่าน
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนปูลากาป๊ะ จ.นราธิวาส
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เติมรัฐประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา
ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆ ในครั้งนี้