Wednesday, August 26, 2020

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท กรุงเทพฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ขอรับทุน อายุ 44 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท ทำให้มีอาการอ่อนแรงข้างขวา และได้รับการผ่าตัดแก้ไขกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทแล้ว มีความจำเป็นต้องได้รับทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ขอรับทุนต้องเดินทางไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและค่าเดินทางไปโรงพยาบาล อีกทั้งผู้ขอรับทุนต้องส่งเสียบุตรในวัยเรียนด้วย จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ และค่าเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่อง

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณพรพิมล ภูโคกเนิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณพรพิมล ภูโคกเนิน ประกอบอาชีพรับจ้างเย็บผ้าทั่วไป ผู้ขอรับทุนได้ผ่านการเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (หนองจอก) หลักสูตรเสื้อผ้าสตรีและหลักสูตรกระโปรงสตรีมาแล้ว มีประสบการณ์ 4 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันไม่สามารถทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด ผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องหารายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรในวัยเรียน ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น จักรโพ้งอุตสาหกรรมพร้อมโต๊ะ, จักรเย็บผ้า และเตารีดไอน้ำ รวมมูลค่า 24,780 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้ใช้งานในการรับจ้างได้จำนวนที่มากขึ้น และมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัว
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณศิริชัย ประดิษฐ์สุวรรณ์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณศิริชัย ประดิษฐ์สุวรรณ์ ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอด, ไส้กรอกทอด และเกี๊ยวทอด เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า และต้องการขายไก่ย่าง เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว มีค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรในวัยเรียนด้วย ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น ตู้กระจก, ชุดถาดสี่เหลี่ยมพร้อมตะแกรง, หม้อทอด, เตาย่างไร้ควัน และชุดหลอดไฟ รวมมูลค่า 7,840 บาท เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้มีสภาพที่ดีขึ้นและมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัว
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณเพลินพิศ ประดิษฐ์สุวรรณ์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณเพลินพิศ ประดิษฐ์สุวรรณ์ ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นปิ้ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า และผู้ขอรับทุนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็น, ตู้กระจก, เตาปิ้ง และชุดถาดสี่เหลี่ยม รวมมูลค่า 8,390 บาท เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้มีสภาพที่ดีมากขึ้น
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Thursday, August 20, 2020

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณพิกุล คงเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณพิกุล คงเจริญ ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า และผู้ขอรับทุนต้องการขายก๋วยเตี๋ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น แต่ขาดอุปกรณ์ในการขายก๋วยเตี๋ยว และผู้ขอรับทุนมีภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลัก ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น ตู้กระจก, ถังน้ำแข็ง, หม้อก๋วยเตี๋ยว, กระทะ, ชาม, จาน, ช้อน, โต๊ะพับ, เก้าอี้ และร่มที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทิสโก้ รวมมูลค่า 8,930 บาท เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้มีสภาพที่ดีและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณธนมงคล ขำเมือง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณธนมงคล ขำเมือง ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า และผู้ขอรับทุนมีภาระค่าใช้จ่ายหนี้สิน ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น หม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร และชุดเตาแก๊สพร้อมขาตั้ง รวมมูลค่า 2,930 บาท เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้มีสภาพที่ดีและสามารถรองรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
Monday, August 17, 2020

วางพวงหรีดและดอกไม้ แสดงความเคารพและไว้อาลัยต่อ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตกรรมการมูลนิธิฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่สุสานศานติคาม จังหวัดนครปฐม เพื่อวางพวงหรีดและดอกไม้ แสดงความเคารพและไว้อาลัยต่อ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตกรรมการมูลนิธิฯ ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และรับมอบเงินบริจาคจากกลุ่มธนาคารทิสโก้

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563
และหลังจากการประชุม มูลนิธิฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากกลุ่มธนาคารทิสโก้ โดยคุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นจำนวน 25,000,000 บาท โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปสนับสนุนกิจกรรมหลัก ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
มูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบพระคุณกลุ่มธนาคารทิสโก้เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ส่งสมุดโน๊ต ที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ จำนวน 1 ลัง เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนประมาณ 2,200 คน บุคลากร 120 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 84 ทุน โรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนจำนวนมาก ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา

 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ส่งเสื้อผ้า รองเท้า แฟ้ม และสมุดโน๊ตที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนโนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา จำนวน 11 ลัง เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนประมาณ 2,900 คน บุคลากร 160 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 77 ทุน โรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนจำนวนมาก ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


Friday, August 14, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอุดกลั้นขณะหลับ โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 21,250 บาท ได้แก่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกขณะหายใจเข้า ให้กับผู้ขอรับทุนที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอุดกลั้นขณะหลับ เนื่องจากผู้ขอรับทุนมีการหยุดหายใจในขณะหลับอยู่ในระดับที่อันตรายต่อชีวิต มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกทุกครั้งที่นอนหลับ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนมีความพิการทางการเคลื่อนไหวและไม่ได้ประกอบอาชีพ ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ได้เอง มูลนิธิฯ จึงมอบทุนรักษาพยาบาล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการดูแลผู้ขอรับทุน
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Thursday, August 13, 2020

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อผ้าและแฟ้มเอกสารที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 10 ลัง เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 900 คน และบุคลากร 80 คน เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีเด็กนักเรียนที่พักอยู่ประจำที่โรงเรียน และนักเรียนที่สามารถไป-กลับได้ ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Monday, August 10, 2020

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนห้องสอนฯ, โรงเรียนบ่อเกลือ และโรงเรียนบ้านโนนโชงโลง

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ส่งเสื้อผ้าและสมุดโน๊ตที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 3 ลัง
2. โรงเรียนบ่อเกลือ จ.น่าน จำนวน 3 ลัง
3. โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง จ.นครราชสีมา จำนวน 3 ลัง
เพื่อมอบให้กับนักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


Thursday, August 06, 2020

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อผ้าและแฟ้มเอกสารที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 ลัง เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 650 คน และบุคลากร 83 คน เพื่อขยายโอกาสให้เด็กที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษา โดยให้พักอยู่ประจำที่โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมุ่งเน้นการเรียนที่สามารถสร้างอาชีพได้จริง เช่น คหกรรม และเกษตรกรรม เป็นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้เลย