Thursday, January 21, 2021

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

วันที่ 21 มกราคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจำนวน 542,657.75 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ และคุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นผู้มอบ โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
รับมอบโดยคุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด


Friday, January 15, 2021

โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ที่ได้มอบกระเช้าของขวัญและคำอวยพรดีดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ให้แก่มูลนิธิทิสโก้ฯ ค่ะ
ขอขอบพระคุณและสวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกท่านค่ะ


Wednesday, January 06, 2021

ส่งของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติให้โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง จ.ขอนแก่น

วันที่ 6 มกราคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ส่งของขวัญ ของเล่นเด็ก สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง จ.ขอนแก่น ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ