Thursday, February 25, 2021

มอบของบริจาคให้ศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปนัดดา จันทร์อุดร กรุงเทพฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบเสื้อผ้ามือสอง, รองเท้ามือสอง และของเล่นเด็กที่ได้รับบริจาคมา ให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปนัดดา จันทร์อุดร เพื่อนำไปใช้ในโครงการกิจกรรมของศูนย์เยาวชนฯ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสอง และกระเป๋า ไปที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 ลัง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 770 คน โดยรับนักเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ เป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ และให้เด็กได้รู้จักพึ่งพาตนเอง ได้ประกอบอาชีพอิสระให้มีรายได้ระหว่างเรียนด้วย มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

Tuesday, February 23, 2021

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสอง กระเป๋า ตุ๊กตา และของใช้ในชีวิตประจำวัน ไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 900 คน โดยรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ประเภทเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานศึกษา เด็กกำพร้าบิดา มารดา เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่แตกแยก ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู เข้ามาอยู่ประจำอยู่ในโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

Tuesday, February 16, 2021

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสองไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีนักเรียนจำนวน 700 คน โดยรับนักเรียนที่อยู่ประจำ โรงเรียนจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประสบกับความยากไร้ทางเศรษฐกิจ สังคม, ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาที่มุ้งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสองไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 900 คน โดยรับนักเรียนที่อยู่ประจำ โรงเรียนจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประสบกับความยากไร้ทางเศรษฐกิจ สังคม, ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาที่มุ้งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

Wednesday, February 10, 2021

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสองไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จำนวน 4 ลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 880 คน โดยรับนักเรียนที่อยู่ประจำ โรงเรียนจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประสบกับความยากไร้ทางเศรษฐกิจ สังคม, ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ด้วย มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ลำปาง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสองไปที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ลำปาง จำนวน 4 ลัง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 840 คน โดยรับนักเรียนที่อยู่ประจำ ซึ่งเป็นนักเรียนในหลักเกณฑ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และสำหรับนักเรียนไป-กลับ ได้รับนักเรียนด้อยโอกาส บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเข้าเรียนร่วมด้วย มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

Tuesday, February 02, 2021

อวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มูลนิธิฯ นำโดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ คุณศรีสุดา บุญ-หลง และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร พร้อมทั้งทีมงาน ได้มอบกระเช้าดอกไม้พร้อมกับอวยพรวันแก่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์
และขอขอบพระคุณ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ที่ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอให้คุณศิวะพร คุณรจนา ทรรทรานนท์และครอบครัว มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ